4 min läsning

Home bias

På Lysa får du automatiskt en home bias, vilket innebär en övervikt mot den svenska marknaden.

Home bias är ett väldiskuterat ämne. Det finns många studier rörande varför man ska undvika detta i för stor utsträckning. Samtidigt finns det ett antal argument för varför det är rimligt att ha en övervikt mot den inhemska marknaden.

Det är framförallt amerikanska studier gällande amerikanska investerare (som så ofta är fallet) som landar i slutsatsen att undvika home bias. I deras fall handlar det inte sällan om att allt kapital har investerats på den amerikanska marknaden och att det således finns stora fördelar med att investera delar av kapitalet utanför USA. För en svensk investerare med merparten av sitt kapital investerat på de globala marknaderna men med en mindre övervikt mot den inhemska marknaden blir gränsdragningen svårare. Det akademiska stödet pekar för att man som investerare inte ska ha en överviktning mot sin lokala marknad givet att 1) investeraren är rationell “homo economicus”, 2) målet med investeringen/sparandet är enbart att maximera avkastningen.

Men… som vi beskriver nedan finns det ett antal argument för att det trots detta är rimligt för en investerare att ha en övervikt mot den inhemska marknaden.

Nyttomaximering

  1. Ingen investerare är helt rationell och agerar utifrån de premisser som gäller för homo economicus.

  2. Generellt sett brukar man beskriva nytta, U, som en funktion av förmögenhet, W, så att en individ upplever högre nytta när de är förmögna och lägre nytta när de är fattiga.

  3. Det finns många olika teorier för hur en investerares nyttofunktion U(W) ser ut. Exempelvis uttrycks mean-variance nytta som: U = E(rp) - g/2 * var(rp) där rp är avkastningen från en portfölj och g är investerarens riskaversion.

  4. Det finns ett antal tillkortakommanden med mean-variance nytta: a. Variance, var(*), lägger samma vikt vid uppgångar som nedgångar relativt till genomsnittliga avkastningen men investerare är ofta riskaverta vilket innebär att nedgångar känns värre än lika stora uppgångar känns bra. b. Investerare föredrar positiv “skewness”, alltså extrema utfall på den positiva sidan, över negativ “skewness”. c. Uppfattade sannolikheter skiljer sig ofta åt i förhållande till faktiska sannolikheter. d. Det finns andra saker som leder till låg nytta än fattigdom. I det ekonomisk-teoretiska ramverket är det framförallt relativ fattigdom som inte behandlas av mean-variance. En investerare kan alltså objektivt känna sig fattig, exempelvis i förhållande till sina grannar eller befolkningen i sitt land, trots att investeraren i absoluta tal är förmögen.

  5. En alternativ nyttomaximeringsteori som kallas “catching up with the Joneses”, “follow the Jonses”, “hålla jämna steg med Svensson” eller helt sonika “relativa nytta” behandlar den sista punkten d) ovan, för att säga att en investerares nytta definieras i förhållande till andras förmögenhet eller agerande. Givet ovan samt att de flesta svenskar har en övervikt mot den svenska marknaden kan det finnas skäl även för en ny svensk investerare som vill maximera sin nytta i förhållande till andra svenskar att också ha en övervikt gentemot den svenska marknaden. Ovan resonemang kommer till stor del från Andrew Ang, 2014, “Asset Management - A systematic approach to factor investing” men liknande resonemang finns i flera böcker inom ämnet.

Kostnader

Transaktionskostnader förknippade med handel på den inhemska marknaden tenderar att vara lägre.

  1. Dubbelbeskattningsavtal mellan olika länder kan medföra skattemässiga fördelar med att äga inhemska placeringar jämför med utländska.
  2. Investeringar i andra marknader medför kostnader för valutaväxling.
  3. Investeringar i andra valutor kan medföra kostnader för förvaring som överstiger de inhemska kostnaderna.
  4. Det kan föreligga rapporteringskrav vilket inte är en direkt kostnad men kan vara resurskrävande. Insikter gällande avgifter baseras främst på egna erfarenheter från diskussioner med motparter, banker, förvaringsinstitut och andra förvaltare. Placeringsstrategi Det faktum att många svenska investerare på gott och ont jämför sin avkastning med ett svenskt index kan leda till att det blir lättare att hålla sig till sin strategi om avvikelserna från det aktuella indexet reduceras i viss mån.

Återigen är det viktigt att lyfta blicken och se till vad som är viktigast för en investerare. Om man är en rationell människa som investerar utifrån en teoretisk modell som ger den maximala riskjusterade avkastningen, men avviker från denna på grund av andra orsaker eller faktorer, så är detta ett misslyckande. En home bias kan därför, i de fall av kortsiktiga jämförelser och hastiga beslut, förbättra förutsättningarna för många att behålla sin portfölj och fullfölja sin långsiktiga sparstrategi, vilket är en viktig grundregel för ett bra sparande.

Slutsats

Givet ovan så har Lysa gjort bedömningen att viss home bias är att föredra i en kunds sparportfölj. För närvarande är home bias för svenska investerare satt till 20 % vilket kan komma att ändras i framtiden. Mer detaljerad information om vår förvaltning och investeringsmetodik finns att läsa i vårt white paper.

/Oscar Björklund, VD Lysa Fonder

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Investeringsfilosofi

Har du några frågor?

Ja, Lysa finns tillgängligt både som app och som webbtjänst. Som privatkund kan du ladda ner appen från App Store eller Google Play Store. Om du hellre vill använda vår webbtjänst kan du enkelt logga in via hemsidan och även skapa ett bokmärke för denna till din mobils hemskärm.

Som privatkund investerar du alltid på ett eller flera ISK-konton. Du kan även spara till buffert och mer kortsiktiga sparmål med Sparkonto Auto, vilket är ett sparkonto med ränta och insättningsgaranti.

Lysa står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att utöva diskretionär portföljförvaltning, bedriva fondverksamhet och försäkringsrörelse. Att vi har tillstånd hos Finansinspektionen innebär att vi måste uppfylla höga krav gällande skydd av kunders pengar och finansiella instrument.

Du kan läsa mer om säkerhet här.

Kärt barn har många namn. Vissa kallar Lysa för en fondrobot, andra säger spartjänst. Vi brukar summera det som att Lysa är en enkel och automatisk investeringstjänst som ger dig ett bra, brett och billigt sparande - baserat på Nobelprisvinnande forskning.

Att börja spara med Lysa är enkelt. Allt börjar med att du får svara på några frågor om dig, din ekonomi och vad du vill spara till. Baserat på dina svar tar vi fram ett investeringsförslag för en fondportfölj med rätt risknivå, anpassat för just ditt sparmål. När du sedan sätter in pengar på ditt Lysakonto så investerar vi dem helt automatiskt enligt kontots målfördelning. Här kan du läsa mer om hur Lysa fungerar.

Ja, du kan välja mellan att investera så brett som möjligt eller med fokus på hållbarhet. Det breda fokuserar på att maximera exponeringen mot den globala marknaden medan det hållbara exkluderar vissa typer av branscher och består av indexfonder vilka följer Paris-Aligned Benchmark med målet att minska koldioxidutsläpp. Läs mer om våra investeringsfokus.

Vår automatiserade spartjänst är en av marknadens mest prisvärda, med en total avgift för dig som privatkund om ca 0,4 % per år. Du kan läsa mer om våra avgifter.