Lysas hållbara investeringsfokus

En portfölj som främjar hållbarhet

Lysa erbjuder dig som investerare två portföljer med olika investeringsfokus, varav den ena främjar hållbarhet medan den andra primärt strävar efter att maximera diversifieringen. Båda portföljerna utgörs av en kombination av aktier och räntor. Fördelningen mellan räntor och aktier anpassas utifrån respektive investerares risktolerans och placeringshorisont för att säkerställa att du som investerare får en lämplig fördelning baserat på dina förutsättningar. I portföljen som främjar hållbarhet består aktiedelen av indexfonder vilka följer Paris-Aligned Benchmark (PAB)[1]. Fonderna har därigenom som mål att minska utsläpp av koldioxid samtidigt som en hög nivå av diversifiering upprätthålls. Räntedelen består av en underliggande mottagarfond som arbetar med att välja tillgångar baserat på förvaltarens hållbarhetsanalys.

Nedan beskrivs delarna i den hållbara portföljen i detalj. Gemensamt för aktie- och räntedelen i den hållbara portföljen är exkludering av bolag som bryter mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Dessutom exkluderas, både utifrån sociala aspekter och bolagsstyrningsperspektiv, bolag verksamma inom framställning och/eller distribution av tobak, alkohol, spel, pornografi, vapen, militär utrustning och utvinning av fossila bränslen.

Aktier

Aktiefonderna i portföljen utgörs av indexfonderna Lysa Global Equity Focus och Lysa Sweden Equity Focus, vilka följer utvecklingen av var sitt PAB-index.

Ett PAB-index utgår från sammansättningen av ett brett marknadsviktat index (moderindex) och anpassas sedan för att följa Parisavtalets mål. Detta görs genom att det totala koldioxidavtrycket i PAB-index ska vara 50 procent längre än sitt moderindex. Därefter ska koldioxidavtrycket minska med ytterligare 7 procent per år, med målet att uppnå nettonollutsläpp 2050. Dessutom tillämpas även en rad krav på vilka typer av bolag som får ingå i index respektive vilka som ska exkluderas. Genom att följa ett PAB-index klassas fonderna som “mörkgröna” så kallade artikel 9-fonder enligt SFDR (en EU-förordning med syfte att styra om kapital mot hållbara investeringar, läs mer nedan), eftersom fonderna har som mål att minska koldioxidutsläpp.

Graf över PAB index

Räntor

Räntebenet i portföljen utgörs av matarfonden Lysa SEK Fixed Income Focus som investerar i mottagarfonden Öhman Räntefond Kompass. Mottagarfonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljömässiga och sociala aspekter samt bolagsstyrning (ESG). Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen. Dessa analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden utgör en “ljusgrön” så kallad artikel 8-fond. Vilket innebär att fonden främjar bl.a. miljömässiga och/eller sociala egenskaper. För mer information se Öhman.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR)

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar − även kallad disclosureförordningen eller SFDR – reglerar i huvudsak hur fondbolag, försäkringsbolag och portföljförvaltare ska informera sina investerare och kunder om hållbarhet. I förordningen görs en uppdelning mellan finansiella produkter (till exempel fonder och investeringsportföljer) som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper respektive sådana som har hållbara investeringar som mål eller som mål att minska koldioxidutsläpp. Produkter som främjar hållbarhet definieras i artikel 8 i SFDR och kallas i dagligt tal ofta för “ljusgröna” produkter, medan produkter som har hållbarhet som mål eller som mål att minska koldioxidutsläpp definieras i artikel 9 i SFDR och kallas ofta för “mörkgröna” produkter. Generellt ställs högre krav på hållbarhet för mörkgröna artikel 9-produkter, men de praktiska skillnaderna kan variera stort mellan olika typer av fonder.

I Lysas hållbara portfölj ingår båda dessa typer av fonder och fördelningen mellan dem styrs av vilken risktolerans och placeringshorisont du som investerare har. Portföljen som helhet klassas som en “ljusgrön” artikel 8-produkt mot bakgrund av att båda typer av fonder kan komma att ingå i portföljen.

Information om portföljens hållbara egenskaper och Lysas övriga hållbarhetsrelaterade upplysningar hittar du här.

Referenser

  1. Kommissionens delegerade förordning (EU) av den 17 juli 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller minimistandarder för EU-referensvärden för klimatomställning och EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet.[Tillbaka till stycket]