Investeringsfokus

Lysa erbjuder idag två olika fokusområden för investeringar: Bred och Hållbar. Lysa Bred fokuserar på att investera så brett som möjligt i tusentals bolag globalt för maximal riskspridning. Lysa Hållbar fokuserar på hållbarhetsaspekten genom att bl.a. exkludera vissa typer av bolag och branscher. Valet av investeringsfokus är helt upp till dig och Lysas avgift är precis densamma oavsett vad du väljer (0,15-0,24 %).

Investeringsfokus: Bred

  • En fondportfölj med några av marknadens bredaste och billigaste indexfonder och ETF:er.
  • Fokus på global exponering och maximal riskspridning.
  • Dina pengar förvaltas i mer än 8 000 små och stora aktiebolag och 5 000 ränteinstrument.

Investeringsfokus: Hållbar

  • En fondportfölj med hållbart fokus som utgör en sk. (ljusgrön) artikel 8-produkt vilken främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper.
  • Fokus på att begränsa investeringar i verksamheter som bedöms vara skadliga för miljön, samt övervikta bolag med höga hållbarhetsbetyg.
  • Dina pengar förvaltas i omkring 1 000 bolag och 200 ränteinstrument och portföljen har strikta begränsningar kring möjligheten att investera i bolag som bryter mot internationella normer eller är verksamma inom exempelvis spel, droger, tobak eller utvinning av fossila bränslen.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Information om portföljens hållbara egenskaper hittar du här. Se även Lysas övriga hållbarhetsrelaterade upplysningar här.

Vanliga frågor

Lysas avgift är densamma oavsett om du väljer att spara med brett eller hållbart fokus (0,15-0,24 %). Den totala avgiften beror på sammansättningen av portföljen och är beroende av de underliggande fonderna och fördelningen mellan aktier och räntor. Läs mer här.

I portföljen exkluderas bolag som bryter mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller FN:s tio grundläggande principer för företag och mänskliga rättigheter. Dessutom exkluderas bolag inom vissa sektorer såsom spel, pornografi, tobak, alkohol och utvinning av fossila bränslen. I aktiedelen av portföljen ges företag som bedöms vara mer hållbara också en högre allokering. Faktorer som bedöms i detta sammanhang är till exempel god styrning, hur bolagen behandlar sina anställda eller om bolaget satt mål att minska sina utsläpp och nå Parisavtalet.

Mot bakgrund av bland annat ovan anses portföljen främja miljörelaterade eller sociala egenskaper, även om portföljen inte har hållbarhet som mål. Produkten är därmed att anses som en s.k (ljusgrön) artikel 8-produkt enligt EU:s ramverk.

Lysas grundläggande investeringsfilosofi: Låga avgifter, stor riskspridning och att välja en risknivå som passar dig, gäller för både hållbart och brett sparande. Valet att spara med hållbart fokus innebär dock att dina pengar investeras i färre bolag. Det beror på flera saker; dels exkluderas vissa utvalda bolag och branscher per automatik, men även bolag i icke-exkluderade branscher kan falla bort då de inte redovisar hur de lever upp till EU:s ramverk för hållbara investeringar. Dessutom finns det tyvärr i dagsläget inga bra och billiga globala hållbara fonder för småbolag samt få alternativ utanför Europa och USA. Det innebär att en kund som väljer brett investeringsfokus får sina pengar investerade i ca 8 000 bolag och en kund som väljer hållbart investeringsfokus får sina pengar investerade i ca 1 000 bolag.