Investeringsfokus

Lysa erbjuder idag två olika fokusområden för investeringar: Bred och Hållbar. Lysa Bred fokuserar på att investera så brett som möjligt i tusentals bolag globalt för maximal riskspridning. Lysa Hållbar fokuserar på hållbarhetsaspekten genom att bl.a. exkludera vissa typer av branscher och prioritera minskning av utsläpp av koldioxid.

Investeringsfokus: Bred

  • En fondportfölj med några av marknadens bredaste och billigaste indexfonder och ETF:er.
  • Fokus på global exponering och maximal riskspridning.
  • Dina pengar förvaltas i mer än 8 000 små och stora aktiebolag och 5 000 ränteinstrument.

Investeringsfokus: Hållbar

  • En fondportfölj med hållbart fokus som utgör en sk. (ljusgrön) artikel 8-produkt vilken främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper.
  • Aktiebenet består av två indexfonder vilka följer utvecklingen av Paris-Aligned Benchmark (PAB)-index, vilka har som mål att minska utsläppen av koldioxid. Fonderna utgör s.k. "mörkgröna" artikel 9-produkter vilka har hållbara investeringar som mål.
  • I räntebenet är hållbarhetsaspekter en integrerad del av investeringsprocessen och räntefonden utgör en s.k. "ljusgrön" artikel 8-fond.
  • Dina pengar förvaltas i omkring 1 000 bolag och 200 ränteinstrument och portföljen har strikta begränsningar kring möjligheten att investera i bolag som bryter mot internationella normer eller är verksamma inom exempelvis spel, tobak eller utvinning av fossila bränslen.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Aktuell information om vårt hållbara investeringsfokus finns att läsa här. Information om portföljens hållbara egenskaper och Lysas övriga hållbarhetsrelaterade upplysningar hittar du här.

Vanliga frågor

Knappt. Den totala snittavgiften för dig som kund (inkl. allt) ligger på ca 0,4 % oavsett om du väljer att spara med brett eller hållbart fokus. Din exakta avgift beror mycket på fördelningen i din portfölj och går att räkna ut här.

I Lysas hållbara portfölj består aktiedelen av indexfonder vilka följer Paris-Aligned Benchmark (PAB). Fonderna har därigenom som mål att minska utsläpp av koldioxid samtidigt som en hög nivå av diversifiering upprätthålls. Räntedelen består av en underliggande mottagarfond som arbetar med att välja tillgångar baserat på förvaltarens hållbarhetsanalys.

Gemensamt för aktie- och räntedelen i den hållbara portföljen är exkluderingar i linje med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Dessutom exkluderas, både utifrån sociala aspekter och bolagsstyrningsperspektiv, bolag verksamma inom framställning och/eller distribution av tobak, alokohol, spel, pornografi, vapen och militär utrustning.

Lysas grundläggande investeringsfilosofi: Låga avgifter, stor riskspridning och att välja en risknivå som passar dig, gäller för både hållbart och brett sparande. Valet att spara med hållbart fokus innebär dock att dina pengar investeras i färre bolag. Det beror på flera saker; dels exkluderas vissa utvalda bolag och branscher per automatik, men även bolag i icke-exkluderade branscher kan falla bort då de inte redovisar hur de lever upp till EU:s ramverk för hållbara investeringar. Dessutom finns det tyvärr i dagsläget inga bra och billiga globala hållbara fonder för småbolag samt få alternativ utanför Europa och USA. Det innebär att en kund som väljer brett investeringsfokus får sina pengar investerade i ca 8 000 bolag och en kund som väljer hållbart investeringsfokus får sina pengar investerade i ca 1 000 bolag.