Vad är en fond?

En fond utgörs av ett antal underliggande värdepapper där du äger fondandelarna gemensamt med de andra andelsägarna. Du väljer inte själv vilka värdepapper som ingår i fonden, utan det bestäms av fondförvaltaren. På Lysa investeras dina pengar i några av marknadens, enligt oss bästa indexnära aktie- och räntefonder.

Indexnära aktiefonder

En indexfond följer ett specifikt index för att efterlikna dess värdeutveckling, t.ex. den svenska aktiemarknaden. Det betyder att innehaven i en sådan indexfond ska efterlikna bolagens storlek på den svenska aktiemarknaden. Förvaltaren av en indexfond har till uppgift att säkerställa fonden så väl som möjligt, med hänsyn till kostnader, efterliknar index. Förvaltaren väljer inte själv ut innehav eller letar efter enskilda aktier som kommer att öka i värde. Detta medför att förvaltningskostnaden för indexfonder är lägre jämfört med aktivt förvaltade fonder.

I en aktivt förvaltad fond väljer fondförvaltaren själv ut innehaven och deras vikt i fonden i hopp om att dessa ska prestera bättre än sitt jämförelseindex. Det manuella arbetet förknippat med den analys som görs medför att förvaltningskostnaden för en aktivt förvaltad fond ofta blir högre än för en indexfond.

Forskning visar att tre av fyra aktivt förvaltade fonder underpresterar jämfört med sitt jämförelseindex varje enskilt år. Detta antyder att det inte finns något sätt att i förväg identifiera vilka tillgångar som kommer generera en positiv riskjusterad avkastning. Dessutom visar forskning att de fonder som presterat bättre än index under ett år inte nödvändigtvis presterar bättre följande år.

Anledningen till att Lysa föredrar indexnära aktiefonder är att avgifterna är lägre samt att det inte finns några bevis för att aktivt förvaltade fonder genererar en bättre avkastning än sitt jämförelseindex över tid. Det leder till att andelsägare i aktivt förvaltade fonder ofta betalar högre avgifter till en lägre avkastning. Genom att investera globalt i hela marknaden, ökar våra kunders diversifiering vilket i sin tur minskar risken.

Räntefonder

En räntefond är en fond som investerar i räntebärande värdepapper. Räntefondens funktion i en portfölj är att ge stabilitet och undvika stora värdeminskningar vid oroliga börstider. Räntor kan alltså liknas med en krockkudde för portföljen.

Det finns många typer av ränteinstrument. De påverkas olika av olika marknadslägen och även det rådande ekonomiska ränteläget. En vanlig kategorisering av räntefonder är mellan korta och långa räntefonder. Det som skiljer dem åt är löptiden för de underliggande ränteinstrument fonden investerar i. Alltså när lånet ska betalas till den som lånat ut pengar. Korta räntefonders underliggande innehav har en löptid kortare än ett år och långa räntefonder har innehav med en löptid längre än ett år. Långa räntor är förknippade med högre risk än korta räntor eftersom de kommer att påverkas av fler omvärldshändelser under lånens löptid.

De räntefonder som Lysa investerar i ger en bred exponering mot flertalet olika tillgångar inom räntor, vilket för dig som kund, innebär att dina ränteinvesteringar diversifieras. Vi investerar i svenska bostads-, företags- och statsobligationer samt realobligationer och därtill investerar vi i globala stats- och företagsobligationer. Därmed är ränteportföljen beredd för olika scenarion och ger ditt sparande en stabil grund för att över tid skapa en positiv avkastning efter inflation.