Nya EU-regler (PRIIP-förordningen) förbättrar redovisning av avgifter och kostnader

2023-05-10

Låga avgifter är avgörande för ett framgångsrikt sparande. Därför välkomnar vi på Lysa en ny EU-lagstiftning som innebär att alla fonder måste redovisa sina avgifter och kostnader på ett tydligare och mer transparent sätt. Det är bra för dig, det är bra för oss och det är bra för finansbranschen.

Den 1 januari 2023 trädde PRIIP-förordningen*, ett nytt EU-regelverk, i kraft. Det reglerar hur fonder ska redovisa avgifter och kostnader. Genom det nya regelverket införs bland annat en bredare definition av begreppet kostnader, vilket innebär att fonder ska redovisa fler typer av kostnader än tidigare. Därför kommer fonder i Europa redovisa högre totala avgifter och kostnader än tidigare.

Förändringen innebär inte att du som kund betalar mer än du gjort innan, utan det som skett är att sådant som tidigare inte har ansetts vara kostnader numera omfattas av den nya definitionen och därför ska tas upp i fondernas kostnadsredovisning.

Vi tycker att det är bra att de nya reglerna ökar tydligheten och transparensen i fondernas kostnadsredovisning. För oss på Lysa innebär förändringarna att vi kommer att redovisa något högre transaktionskostnader, mellan 0,02-0,06% för våra aktiefonder och 0,09-0,16% för räntefonderna. Enligt vår interna analys baserad på data från Morningstar är de genomsnittliga transaktionskostnaderna för svenska aktiefonder 0,17% och för svenska räntefonder 0,20%.

För dig som vill veta mer följer nedan några vanliga frågor och svar kopplat till det nya regelverket. Vi har valt att fokusera på reglerna om redovisning av transaktionskostnader och dess påverkan på den totala avgiften eftersom det är detta som kommer påverka våra kunder. Som alltid är du välkommen att kontakta vår kundtjänst om du har några funderingar.

*PRIIP står för “Packaged Retail Investment and Insurance-based Products”.

Frågor och svar kring transaktionskostnader:

Varför har Lysa ändrat hur transaktionskostnader presenteras?

Fonderna som Lysa investerar i presenterar nu sina transaktionskostnader på ett nytt och mer detaljerat sätt. Denna förändring beror på ett nytt EU-regelverk (PRIIP-förordningen) som innebär att alla fonder ska redovisa sina transaktionskostnader på ett enhetligt sätt i ett så kallat PRIIP-faktablad.

Tidigare har vi på Lysa enbart haft tillgång till data för transaktionskostnader i Lysas fonder, vilket vi har publicerat. Genom PRIIP-förordningen ställs krav på att alla fonder ska redovisa transaktionskostnader på ett enhetligt och mer detaljerat sätt. Det gör att vi också får tillgång till den informationen från fonder som Lysas fonder investerar i och vi kan då presentera den i vår kostnadsredovisning på ett tydligt sätt.

Det är mycket positivt att högre krav ställs på fonders kostnadsredovisning genom PRIIP-förordningen. Det innebär att vi på Lysa kan presentera kostnader på ett ännu utförligare sätt och fördjupa vår analys av underliggande fonders kostnadseffektivitet.

Vad är en transaktionskostnad och hur påverkar de mitt sparande?

Transaktionskostnader är en kostnad som uppstår vid köp eller försäljning av ett finansiellt instrument (till exempel en aktie, en ETF, en obligation eller en valuta). När du investerar dina pengar i fonder via Lysa finns inga köp- eller säljavgifter. Däremot betalar fonderna som du investerar i transaktionskostnader när de köper eller säljer till exempel aktier, ETF:er, obligationer eller valutor.

En transaktionskostnad påverkar ditt sparande genom att den sänker den förväntade framtida avkastningen. Det är därför viktigt att transaktionskostnaderna är så låga som möjligt.

Förändringarna av hur kostnader redovisas innebär inte att du som kund betalar mer än du gjort innan, utan medför att sådant som tidigare inte har ansetts vara kostnader ska tas upp i kostnadsredovisningen på ett mer enhetligt och tydligt sätt av alla fonder.

Lysas avgift har inte ändrats. Lysa tar betalt för sina tjänster genom en förvaltningsavgift för Lysas portfölj- och fondförvaltning. Transaktionskostnader gynnar inte Lysa på något sätt. Du kan se exakt hur transaktionskostnaderna ser ut för ditt sparande genom att logga in på Lysa. Där hittar du både historiska kostnader och estimerade framtida kostnader för just dina investeringar.

Vad skiljer en direkt transaktionskostnad från en indirekt transaktionskostnad?

Det finns två typer av transaktionskostnader: direkta transaktionskostnader och indirekta transaktionskostnader.

En direkt transaktionskostnad är tydlig och det går relativt enkelt att fastställa dess storlek eftersom man typiskt sett får en nota på kostnaden. Det kan vara courtage, provisioner eller andra avgifter som man betalar i samband med en transaktion. För Lysas fonder består de direkta kostnaderna främst av courtage som en mellanhand (mäklare) tar ut för att genomföra en transaktion.

En indirekt transaktionskostnad är däremot inte lika tydlig, men påverkar ändå avkastningen på investeringen. Exempel på indirekta transaktionskostnader kan vara så kallad spread-kostnad (skillnaden mellan köp- och säljkursen för ett finansiellt instrument), marknadspåverkan (kostnaden för att genomföra en stor transaktion som kan påverka marknadspriset på tillgången) och eventuella förluster på grund av förseningar i transaktionen.

När en fond köper en tillgång betalar den oftast ett något högre pris än när den säljer samma tillgång och denna skillnad kallas spread-kostnad eller “spreaden”. En “spread” uppstår t.ex. när en säljare är beredd att sälja ett finansiellt instrument för 100 kronor och en köpare vill köpa för 98 kronor. Då är spreaden 2 kronor eller 2 %. För att omedelbart köpa det finansiella instrumentet betalar köparen 100 kronor eller så försöker man få till en affär på t.ex. 99 kronor. Spreaden är i det andra fallet mindre (en krona eller 1 %). Köparen har inte “betalat” någon transaktionskostnad (ingen direkt transaktionskostnad uppstår), men får i det andra fallet en högre avkastning då priset är bättre.

Dessa indirekta transaktionskostnader är inte lika tydliga utan kräver att fonden uppskattar dem baserat på alla transaktioner som görs. PRIIP-förordningen ger en guide till hur de ska estimeras, men själva processen kan skilja sig från fond till fond.

Hur stora är transaktionskostnaderna för Lysas fonder?

För Lysas aktiefonder är transaktionskostnaderna mellan 0,02 % och 0,06 %. För Lysas räntefonder varierar transaktionskostnaderna mellan 0,09 % och 0,16 %. Vi bedömer att ca 90 % av transaktionskostnaderna utgör indirekta kostnader, och ca 10 % utgör direkta kostnader.

Indirekta transaktionskostnader för de fonder Lysa investerar i är främst relaterade till spread-kostnader. Spreaden varierar beroende på tillgångens likviditet, det vill säga hur enkelt det är att köpa eller sälja den utan att påverka priset. Generellt sett är spreaden lägre för mer likvida tillgångar eftersom de är lättare att handla. De indirekta kostnaderna är därför generellt högre för fonder som investerar i småbolag, tillväxtländer eller företagsobligationer,

Enligt vår interna analys baserad på data från Morningstar är de genomsnittliga transaktionskostnaderna (både direkta och indirekta) för svenska aktiefonder 0,17% och för svenska räntefonder 0,20%.

Lysa har tidigare pratat om att man aldrig ska betala mer än 0,4 % i avgifter. Stämmer det fortfarande?

Att inte betala mer än 0,4 % i avgifter är en bra tumregel när man pratar om avgifter man betalar till förvaltningsbolag och direkta transaktionskostnader som betalas till mäklare när fonden köper eller säljer tillgångar. När man inkluderar indirekta transaktionskostnader kan det vara rimligt att den totala kostnaden blir något högre när man vill hålla en diversifierad portfölj. Detta är relaterat till att vissa marknader och typer av värdepapper är associerade med högre indirekta transaktionskostnader. Ett exempel är svenska företagsobligationer som generellt har en högre spread-kostnad. Det innebär att för våra räntefonder överstiger den totala avgiften 0,4 %.

För Lysas fonder som investerar i aktier är transaktionskostnaderna (både direkta och indirekta) mellan 0,02 % och 0,06 % och för Lysas räntefonder är de mellan 0,09 % och 0,16 % (se tabell nedan).

tabell_priip_lysa_transaktionskostnader.png _Notera: Avgifter och kostnader såsom de såg ut per april 2023. _

Är det bra att fonder nu redovisar indirekta transaktionskostnader - särskilt spread-kostnader?

Det är mycket positivt med mer transparens och att indirekta transaktionskostnader redovisas som en del av transaktionskostnader då den tydliggör en kostnad som påverkar avkastningen negativt. Det finns dock förbättringsmöjligheter och vi hoppas att framtida reglering kommer innebära att fonder ska redovisa direkta och indirekta transaktionskostnader separat istället för som en total kostnadspost.

Detta eftersom en direkt transaktionskostnad är tydlig och det finns en nota som beskriver exakt vad man betalat. En spread-kostnad är inte lika tydlig då den måste estimeras vilket inte blir lika exakt och därför kan det leda till att olika fondbolag estimerar olika. Då blir det lite underligt när man lägger ihop en kostnad som är exakt med en som är estimerad och enbart visar totalen.

Om du har några andra frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta vår support genom att skicka ett meddelande i inloggat läge, skicka ett mejl till kontakt[at]lysa.se eller ringa oss på telefonnummer 010 551 32 30.